. . . .

 

 

 

ESTATUTS DEL CLUB ESPORTIU D’ALAIOR

 

NORMES GENERALS

 

ARTICLE 1.

El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR es constitueix com una associació privada amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar que, sense ànim de lucre, té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i de l’esport, ajustant-se en tot moment, en la seva estructura interna i el règim de funcionament, als principis democràtics i representatius i estant sotmès a la Llei de l’esport de les Illes Balears, a les disposicions reglamentàries que no la contravinguin, als estatuts, als acords que adoptin vàlidament els seus òrgans i a les disposicions de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR sotmetrà aquests Estatuts a l’aprovació de la Direcció General d’Esports de la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears.
El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR ha de preveure l’alta dels esportistes en la federació corresponent i l’assegurança de tots amb cobertura esportiva, així mateix té l’obligació de concertar una assegurança de règim civil, per tal de cobrir els practicants i les activitats del esportistes dins les instal·lacions del club.

 

ARTICLE 2

El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR practicarà com a principal modalitat esportiva la de Futbol i s’afiliarà en la Federació de Futbol de les Illes Balears.

 

ARTICLE 3

L’Assemblea General podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats esportives, les quals hauran d’acomplir els requisits exigits per la normativa aplicable i s’hauran d’adscriure a les federacions territorials corresponents.
El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR practicarà com a modalitats esportives accessòries les següents: Futbol Sala

 

ARTICLE 4

El domicili social es fixa a Alaior, Carretera Nova núm. 10 i c.p. 07730

Telèfon 971 37 93 30 i, en cas de variació se’n donarà compte a la Direcció General d’Esports de la CAIB i a la Federació de Futbol de les Illes Balears.

 

El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR comptarà amb els següents locals i instal·lacions.

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL

 

ARTICLE 5

L’àmbit d’actuació del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR per a la pràctica de les seves activitats físiques i esportives coincidirà bàsicament amb el del seu domicili social, sense que això suposi una limitació de les seves actuacions, les quals podran abraçar tot el territori de les Illes Balears, i el nacional o internacional quan es participi en competicions d’aquesta categoria.

 

 

DE LES CLASSES DE SOCIS, ADMISSIÓ, DRETS I OBLIGACIONS

 

ARTICLE 6

El nombre de socis del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR serà il·limitat. La Junta Directiva podrà suspendre, tanmateix, l’admissió de nous socis quan així ho exigeixin raons d’aforament o de capacitat física de les instal·lacions.

Els socis podran ser de les classes següents:

a) D’honor
b) De número, els quals podran ser diferenciats estatutàriament entre juvenils i sèniors.
c) Familiar
d) De empresa o col·laborador

Podran tenir la condició de soci les persones físiques i les jurídiques.
Tots els socis independent la seva categoria tenen un sol vot sempre que siguin majors d’edat.

 

ARTICLE 7

L’assemblea general, a proposta de la junta directiva, podrà atorgar la distinció de soci d’honor a les persones que hagin destacat per la seva labor i el suport al club.
Els drets i els deures dels socis d’honor es regularan estatutàriament.
S’estableix el principi d’igualtat de tots els associats, sense discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

ARTICLE 8

Els socis tenen reconeguts, com a mínim, els drets següents:

a) La participació activa en la consecució dels objectius del club, sempre d’acord amb el que estableixen la Llei de l’Esport, el Decret 147/1997 i aquests Estatuts.
b) La separació lliure del club.
c) La participació en les activitats del club i l’examen de la documentació, després de la petició raonada a la junta directiva, la qual no s’hi podrà negar.
d) L’expressió lliure de les seves opinions en el si del club.
e) El dret al sufragi actiu i passiu als òrgans de representació i govern del club, sempre que siguin majors d’edat i tinguin plena capacitat d’obrar en el cas de les persones físiques.
f) Els membres del club menors d’edat tenen dret a ser escoltats en les sessions dels òrgans representatius d’acord amb el que es disposa en el Decret 147/1997 i en aquests Estatuts.

Els socis estan obligats a:

1. Acatar totes les disposicions de la legislació vigent i dels Estatuts.
2. Acomplir tots els acords que adopti l’assemblea general, la junta directiva o els membres d'aquesta en l’exercici de les seves funcions, per a la bona gestió del club.
3. Contribuir al funcionament correcte del club, acomplir-ne els objectius, vetllar pel bon nom i satisfer les quotes o contribucions econòmiques que estatutàriament es determini i siguin aprovades per l’assemblea general.

 

ARTICLE 9

La condició de soci s’ha de sol·licitar mitjançant un escrit adreçat a la junta directiva, en la qual constin el nom, els llinatges, el DNI i el domicili.

En el cas de les persones jurídiques, se sol·licitarà mitjançant un escrit adreçat a la junta directiva, en el qual constin el nom social, el CIF, el domicili social i també s’hi ha d’adjuntar la certificació de l’òrgan competent de l’entitat on s’autoritzi l’esmentada petició.

La junta directiva ha de decidir sobre la procedència o la denegació de l’admissió. Les decisions adoptades s’han de donar a conèixer en la següent reunió de l’assemblea general per ratificar-les. Això no obstant, totes les persones admeses per la junta directiva han de ser socis amb tots els efectes fins el moment de la reunió de l’assemblea, que serà la que indicarà de manera definitiva si aquesta condició es manté.

 

ARTICLE 10

La condició de soci es pot perdre per qualsevol de les causes següents:

1. Per dimissió, incapacitat o defunció.

2. Per decisió de la junta directiva i per el incompliment greu dels deures que es relacionen en l’article 8, després de l’audiència a l’interessat i seguint el

procediment corresponent.

3. Per dissolució del club, sigui per desaparició o per la integració en un altra entitat.

 

ARTICLE 11

Els òrgans de representació, govern i administració del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR són la Junta Directiva, l’Assemblea General i el President, qui en presidirà, igualment, la junta directiva.
Els acords dels òrgans del club s’han d’adoptar per majoria simple, excepte en el supòsit que les disposicions legals o estatutàries prevegin majories qualificades.
Els vots contraris i les abstencions, si la votació s’efectua en el si de qualsevol òrgan col·legiat, eximiran de les responsabilitats que es puguin derivar dels acords adoptats pels òrgans col·legiats del club.

Està expressament prohibida la delegació de vot en el si de qualsevol òrgan col·legiat.

 

 

L’ASSEMBLEA GENERAL

 

ARTICLE 12

L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del club i estarà integrada per tots els socis, amb dret a vot, que estiguin al corrent de les obligacions amb el club. Les reunions seran ordinàries i extraordinàries.

Quan el nombre de socis no excedeixi de dos mil, podran intervenir tots ells

directament.

Quan excedeixin de dos mil, d’entre ells s’elegiran un mínim de trenta-tres

representants per unitat de miler o fracció per sufragi lliure, igual, directe i secret. Si no es computés aquest percentatge la diferència es cobrirà mitjançant sorteig entre els associats de cada miler respecti.

Els socis candidats a representants hauran de ser presentats amb quinze dies d’antelació a la data d’elecció, havent de fer constar la seva acceptació.

L’elecció dels socis representants o compromissaris serà bianual i hauran d’intervenir, per tant, en totes les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, que es celebrin en el període per al qual foren elegits. No podran ser elegits per al següent període bianual i la seva assistència a les assemblees generals serà obligatòria.

Podran formar part de les assemblees generals del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR, si així s’estableix estatutàriament, a més de la Junta Directiva i com a membres d’honor:

1. Els ex-presidents que hagin exercit el càrrec almenys durant un any ininterromput, sempre i quan no hagin perdut la condició de socis posteriorment al seu mandat.
2. Els cinc socis més antics en qualsevol de les categories d’honor, de mèrit o similars que no hagin perdut la qualitat de socis de número.
3. Els cent socis més antics.

 

ARTICLE 13

L’assemblea general es reunirà en sessió ordinària al menys un cop l’any, abans del 30 de juny que finalitzar la temporada esportiva, per tractar les qüestions següents:

a) Lectura i aprovació de l´acta de l´assemblea anterior
b) Aprovació, si s’escau, de la memòria de l’exercici que acaba
c) Liquidació del pressupost de l’exercici balanç econòmic, inventari, rendició i aprovació de comptes.
d) Projecte d’activitats per a l’exercici següent.
e) Establiment de les quotes i contribucions econòmiques dels socis.
f) Projecte de pressupost de l’exercici següent.
g) Propostes formulades per la junta directiva o pels socis sempre que siguin avalades per un 5% d’aquests.
h) Les propostes d’expulsió o sanció dels socis.
i) Precs i suggeriments

 

ARTICLE 14

L’assemblea general es reunirà en sessió extraordinària per tractar d’altres assumptes de la seva competència i, en concret, sempre que tractin els punts següents:

a) Elecció de president i junta directiva.
b) Modificació d’estatuts.
c) Concertació o modificació de préstecs.
d) Alienació i gravamen del patrimoni del club.
e) Emissió de títols o participacions transmissibles representatius de deute o de la part alíquota patrimonial del club.
f) Aprovació de la moció de censura al president i, si s’escau, a la junta directiva.
g) Acord de dissolució i liquidació del club.

 

ARTICLE 15

L’assemblea general ordinària serà convocada pel president a iniciativa pròpia o a petició de la majoria simple dels membres de la Junta Directiva o, d’almenys, del 10% dels socis.

Cas que el president incompleixi l’obligació establerta en el paràgraf anterior,

transcorregut un mes des de la data d’adopció de l’acord de convocatòria, la Junta Directiva o qualsevol col·lectiu de socis que en representi almenys un 10% del total podrà realitzar la convocatòria.

 

ARTICLE 16

Correspondrà al president , a iniciativa pròpia o a sol·licitud de dos terços de la junta directiva o d’un 20% del total de socis, la convocatòria d’assemblea general extraordinària.

 

ARTICLE 17

La convocatòria de l’assemblea general, tant ordinària com extraordinària, juntament amb l’ordre del dia dels assumptes que s’hi ha de tractar i la documentació, s’ha de comunicar als socis amb quinze dies d’antelació.

Amb situacions excepcionals la junta directiva convocarà l’assemblea extraordinària amb set dies d’antelació.

 

ARTICLE 18

L’assemblea general, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin, en primera convocatòria, almenys el 50% dels membres. En segona convocatòria, que es realitzarà almenys una hora més tard, serà vàlida sigui quin sigui el nombre de membres assistents, sempre que hi assisteixi el president o persona en la qual delegui.

Les sessions de l’assemblea general ordinària estaran presidides pel president.

Les sessions de l’assemblea general extraordinària en les quals es procedeixi a l’elecció, substitució o censura del president o d’algun membre de la junta directiva seran presidides per una mesa electoral, d’acord amb el que estableix el règim electoral. En la resta de supòsits també serà presidida pel president.

 

ARTICLE 19

De les assemblees generals, ordinàries o extraordinàries, se n’haurà d’estendre l’acta corresponent signada pel secretari, amb el vistiplau del president , de la qual s’haurà de trametre una còpia a la Federació de Futbol de les Illes Balears.

Se n’ha de trametre una altra còpia a la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears i a la comissió responsable en matèria d’esports del Consell Insular de Menorca, perquè en prengui coneixement i a l’efecte que correspongui. També s’hi han de trametre còpies dels acords que afectin la modificació dels estatuts i el canvi o modificació de la composició dels membres de la junta directiva.

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA

 

ARTICLE 20

La junta directiva és l’òrgan de gestió ordinària del club i ha de tenir un nombre de membres senar no inferior a cinc ni superior a vint-i-un.

La junta directiva estarà formada, almenys, pel president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i, com a mínim, un vocal per a cada una de les categories i seccions esportives de què disposi el club,

La composició i les modificacions posteriors de la junta directiva hauran de ser comunicades al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears i l’entitat haurà de trametre una còpia d’aquesta comunicació a la Federació de Futbol de les Illes Balears.

 

ARTICLE 21

Els membres de la junta directiva seran elegits per tots els socis amb dret a vot, mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret. Si el club té més de dos mil socis, l’elecció es podrà realitzar mitjançant compromissaris.

El president i els membres de la junta directiva seran elegits per un període de tres anys. En qualsevol cas, continuaran en funcions fins a la presa de possessió dels successors.

El càrrec de president o de membre de la junta directiva és incompatible amb qualsevol càrrec de naturalesa igual en altres clubs de la mateixa modalitat.

Tots els membres de la junta directiva podran ser reelegits un màxim de dues vegades, llevat que es donarien les següent circumstàncies:

Que no es presentin candidats.

 

ARTICLE 22

La junta directiva té encomanades la gestió administrativa i l’econòmica que haurà de desenvolupar d’acord amb les directrius emanades de l’assemblea general i, en tot cas, li corresponen les atribucions següents:

a) Mantenir l’ordre i la disciplina en el club i en les competicions que s’organitzin.
b) Convocar l’assemblea general, a través del president o de la manera que estableix el Decret 147/1997, quan es consideri necessari.
c) Establir les condicions i normes d’admissió dels nous socis, i proposar a l’assemblea general les quotes d’ingrés i les periòdiques que s’hagin de pagar.
d) Realitzar les propostes de resolució dels recursos interposats pels socis, redactar o reformar els reglaments de règim intern i fixar les normes d’ús de les instal·lacions i les taxes corresponents.
e) Nomenar les persones que hagin de dirigir les comissions que es creïn, contractar el personal administratiu i organitzar les activitats del club.
f) Redactar el inventari, el balanç i la memòria anuals i, en general, aplicar totes les mesures esportives, econòmiques i administratives que siguin necessàries per dur a terme les activitats del club.
g) Assumir o acomplir els compromisos econòmics que no excedeixin del 20% del pressupost del club, per la qual cosa no és necessària la convocatòria de l’assemblea extraordinària a aquest efecte.
h) Dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per al bon funcionament del club.
i) Adoptar els acords de pèrdua de la condició de soci als que fa referència l’article 10.2 d’aquests estatuts.

Igualment, és obligació de la junta directiva dur en ordre, i al dia, com a mínim, els llibres següents:

a) Llibre de registre dels socis.
b) Llibre d’actes.
c) Llibre diari de comptabilitat.
d) Si s’escau, llibre de registre de títols de deute o de la part alíquota patrimonial. Aquesta documentació es podrà establir mitjançant suport informàtic.

 

ARTICLE 23

La convocatòria de les sessions de la junta directiva correspon al president del club o, si aquest no hi és, al vicepresident. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, on han de figurar els assumptes que s’hi han de tractar i de la documentació relativa a aquests.

La convocatòria amb l’ordre del dia s’ha de notificar als membres de la junta directiva d’acord amb el que es preveu en aquests estatuts, i amb almenys dos dies d’antelació, excepte en els casos d’urgència que preveuen els estatuts.

Per unanimitat de tots els membres de la junta directiva, es poden introduir nous punts en l’ordre del dia.

 

ARTICLE 24

La junta directiva restarà vàlidament constituïda quan hi concorrin, en primera convocatòria, la meitat més un dels membres, i en segona convocatòria, amb la presència d’almenys dos membres. En ambdós casos hi ha d’assistir el president o el vicepresident.

La junta directiva restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents tots els seus membres, encara que no s’hagi fet convocatòria prèvia.

El president o el vicepresident presidiran les sessions de la junta directiva i les dirigiran i coordinaran.

 

ARTICLE 25

La junta directiva ha de cessar per alguna de les causes següents:

a) Per dimissió, defunció o incapacitat del president, en el cas d’haver-se fet l’elecció mitjançant llista tancada.
b) Per aprovació de la moció de censura contra el president, acordada afirmativament per més del 50% dels membres o contra tota la junta en el cas d’haver-la elegida pel sistema de llistes tancades.
c) Per expiració del mandat.
d) Per les causes que preveuen aquests estatuts.
e) En el cas de cessament individual dels membres de la junta directiva quan n’afecti més d’un 50% dels membres.

 

Els membres de la junta directiva podran cessar individualment per qualsevol de les causes següents:

a) Per dimissió, defunció o incapacitat.
b) Per aprovació de la moció de censura.
c) Per expiració del mandat
d) Per les causes que preveuen aquests estatut:

En el supòsit de cessament individual d’un o més membres de la junta directiva, sense que aquest afecti més del 50% dels membres o el president, aquest podrà nomenar els substituts que hauran de ser ratificats en la següent reunió de l’assemblea general. La junta directiva continuarà en funcions mentre continuïn en els seus càrrecs el president i més del 50% dels components.

 

ARTICLE 26

Els socis podran exigir la responsabilitat del president, de la junta directiva o de qualsevol dels seus membres en el cas que el règim electoral sigui pel sistema de llistes obertes, mitjançant una moció de censura que haurà de ser proposada, com a mínim, per un 15% dels socis, i que haurà d’incloure un candidat al càrrec al qual s’ha presentat la moció de censura.

El procediment a seguir per dur a terme una moció de censura és el que s’estableix en els articles 31 a 37, ambdós inclosos, del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En casos excepcionals, quan la junta directiva cessi en les seves funcions per qualsevol de les causes que es relacionen en l’article 25 anterior, es constituirà una comissió gestora formada per la resta de membres de la junta directiva o pels cinc socis amb més antiguitat. Si no queda cap membre de la junta directiva, es procedirà a convocar una assemblea general extraordinària en el termini màxim d’un mes, per fixar, d’acord amb el que disposa el Decret 147/1997, el procés electoral corresponent.

En el cas de que no sigui possible, qualsevol col·lectiu de socis que representi almenys el 5% dels socis amb dret a vot, podrà realitzar la convocatòria per iniciar el procés electoral corresponent.

 

 

EL PRESIDENT

 

ARTICLE 27

El president és l’òrgan executiu del club, en té la representació legal, en presideix els òrgans de govern i d’administració, en les reunions disposa de vot de qualitat en els supòsits d’empat, està obligat a executar els acords adoptats vàlidament i a notificar a la Federació de Futbol de les Illes Balears.

i a la Direcció General d’Esports les modificacions que es produeixin en els òrgans de govern i els canvis de seu social.

El president, amb l’aprovació de l’assemblea general, podrà assumir les funcions de la junta directiva.

En el supòsit que preveu el punt anterior, el president podrà crear els òrgans

d’assessorament i suport que consideri convenients per al desenvolupament de les funcions de gestió, excepte per prohibició legal o en els casos següents:

 

ARTICLE 28

Els socis han d’elegir el president en assemblea general, cada tres anys, en una sessió en la qual podran participar tots els socis amb dret a vot mitjançant sufragi lliure, personal, directe i secret. Això no obstant, si el club té més de 2000 socis podrà realitzar-se’n l’elecció mitjançant compromissaris.

ARTICLE 29

El president ha de cessar per alguna de les causes següents:

a) Per dimissió, defunció o incapacitat.
b) Per aprovació d’una moció de censura contra ell o en què es reprovi més del 50% dels membres de la junta directiva.
c) Per cessament de la junta directiva de la qual forma part.

 

ARTICLE 30

L’assemblea general podrà exigir la responsabilitat del president mitjançant l’adopció d’una moció de censura que haurà de ser avalada per la majoria dels socis en la sessió convocada a aquest efecte, i amb els mateixos criteris que estableix l’article 8 del Decret 147/1997 per a la modificació, la reforma o la derogació dels estatuts.

S’haurà de convocar, a aquest efecte, una reunió extraordinària de l’assemblea general, notificada per escrit i amb justificant de recepció a tots els membres de l’assemblea, o publicada en els mitjans de comunicació de l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual haurà de prendre l’acord per majoria absoluta dels membres en la primera convocatòria o per majoria dels presents en segona convocatòria.

L’acord al qual s’arribi s’ha de comunicar en un termini màxim de dos mesos, al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, i trametre’n còpia a la Federació de Futbol de les Illes Balears.

La sessió haurà de ser sol·licitada per almenys un 10% dels membres de l’assemblea general.

L’aprovació de la moció de censura causarà el cessament del president i també de la resta de membres de la junta directiva, en el cas d’haver-se desenvolupat l’elecció mitjançant el sistema de llista tancada.

 

 

LA VICEPRESIDÈNCIA

 

ARTICLE 31

La junta directiva ha de tenir, com a mínim, un vicepresident i, com a màxim, tres.

Correspon al vicepresident assumir les funcions que li encomani el president i substituir a aquest en cas d’absència, malaltia, cessament o dimissió.

 

 

LA SECRETARIA

 

ARTICLE 32

El secretari és el responsable directe de l’administració, al qual corresponen les funcions següents:

a) L’execució, sota la direcció del president, dels acords, directrius i decisions adoptades per la junta directiva i l’assemblea general, de les quals redactarà les actes de les reunions, amb el vistiplau del president, que es consignaran en el llibre d’actes, per a la qual cosa pot tenir un secretari d’actes, qui assistirà a les reunions sense veu ni vot.
b) La direcció de tots els serveis del club i la direcció delegada del seu personal.
c) La custòdia de l’arxiu de la documentació i la custòdia i l’actualització del llibre de registre de socis i del llibre d’actes.
d) La realització del inventari del club.

 

 

LA TRESORERIA

 

ARTICLE 33

El tresorer de la junta directiva és el dipositari del club, ha de signar els rebuts i autoritzar-ne els pagaments, amb el vistiplau del president. Per dur a terme les seves funcions podrà ser auxiliat pel personal administratiu del club.

És obligació del tresorer i, subsidiàriament , de la junta directiva formalitzar durant el primer mes de cada any un balanç de situació i dels comptes d’ingressos i despeses, que es comunicaran a tots els socis, a través del mitjà que la junta directiva consideri més adient. A més, haurà de dur en ordre i al dia el llibre diari de comptabilitat i, si s’escau, el llibre de registre de títols de deute o de la part alíquota patrimonial dels membres de la junta directiva.

 

 

DEL RÈGIM ELECTORAL

 

ARTICLE 34

a) L’assemblea general ha d’elegir cada tres anys les persones que han de realitzar les funcions de direcció com a membres de la junta directiva, d’acord amb el que estableixen aquests estatuts

El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR fixa com a procediment d’elecció el de llistes tancades, el qual es regeix per l’establert en l’article 58, apartat a del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

b) Si acabat el procés electoral no es presenten candidatures la junta gestora, convocarà eleccions abans del acabar el primer trimestre del any

 

Tots els socis amb dret a vot podran participar en l’elecció dels càrrecs de la junta directiva. L’elecció respectarà en tot moment els principis democràtics, i ha de ser lliure, directa i secreta.

 

ARTICLE 35

Si el nombre de socis amb dret a vot és superior a 2 000, l’assemblea general podrà conformar-se mitjançant compromissaris elegits d’acord amb l’abans esmentat procediment electoral, respectant els principis democràtics.

 

ARTICLE 36

El procés electoral es regularà pel que es disposa en aquests estatuts, en el Decret 147/1997 i en els reglaments específics.

Per procedir a l’elecció dels diferents càrrecs del club és necessari un acord de la junta directiva convocada a aquest efecte, amb l’ordre del dia següent:

a) Aprovar el calendari electoral, amb la convocatòria i l’ordre del dia de l’assemblea general extraordinària.

b) Designar la comissió electoral.

 

ARTICLE 37

El termini mínim entre la data de convocatòria i la realització de l’elecció és d’un mes.

 

ARTICLE 38

L’acord de convocatòria haurà d’assenyalar la data, l’hora i el lloc de realització de l’assemblea general extraordinària, en primera i segona convocatòries.

 

 

LA COMISSIÓ ELECTORAL

 

ARTICLE 39

Aprovat el calendari electoral, la junta directiva nomenarà una comissió electoral, composta d’almenys tres membres, la qual tindrà la finalitat d’impulsar, coordinar i dirigir totes les activitats relacionades amb la realització de l’assemblea. La junta directiva posarà a disposició d’aquesta comissió els mitjans humans i materials necessaris per al desenvolupament de les tasques.

Els membres de la comissió electoral seran designats pel procediment següent:

A)No ser membre de la junta directiva que convoca les eleccions.

B) Un minin de dos anys de soci.

C) Incompatible amb ser candidat.

En cas de no establir-se’n un procediment en aquests estatuts, regirà el disposat en l’article 53.2 del Decret 147/1997 ).

En casos excepcionals, per acord de la junta directiva, es podrà nomenar una persona, denominada responsable electoral, que assumirà totes les funcions que corresponguin a la comissió electoral. El responsable electoral haurà d’aplicar íntegrament el règim previst per la comissió electoral.

Si el club té més de 500 socis, serà obligatòria la constitució d’una comissió electoral col·legiada.

 

ARTICLE 40

La comissió electoral adoptarà els acords per majoria i aixecarà l’acta corresponent de les reunions.

 

ARTICLE 41

La comissió electoral haurà d’assumir, com a mínim, les funcions següents:

a) Aprovar el cens d’electors.

b) Proclamar i publicar les candidatures presentades.

c) Proposar a l’assemblea la mesa electoral.

d) Conèixer i resoldre les impugnacions, reclamacions i peticions que es presentin relatives al procés electoral.

 

ARTICLE 42

A les sessions de la comissió electoral podran assistir-hi, amb veu i sense vot, un delegat nomenat per la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears, i un altre del consell insular on el club tingui el domicili social.

 

ARTICLE 43

La durada de l’exercici de les funcions de la comissió electoral finalitza quan s’aprova, en l’assemblea general, la mesa electoral.

 

 

EL PROCÉS ELECTORAL

 

ARTICLE 44

El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR opta pel procediment electoral de llistes tancades el qual es regeix per l’establert en l’article 58 del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

ARTICLE 45

El termini de presentació de candidatures s’obrirà en el mateix moment d’aprovar la realització de l’assemblea general i es mantindrà obert fins a les 72 hores prèvies a la reunió de l’assemblea general.

 

ARTICLE 46

S’admeten les candidatures que siguin avalades per almenys un 5% dels socis. Cada soci únicament podrà avalar una candidatura. En cas de constar l’aval d’un soci en més d’una candidatura, aquest no es tindrà en compte en cap.

 

ARTICLE 47

a) La comissió electoral, dins de les 24 hores següents al seu nomenament, exposarà en el tauler d’anuncis del club la relació dels seus membres i el cens electoral.

b) En el termini de les 24 hores després de la finalització del període de presentació de candidatures, la Comissió Electoral presentarà un escrit que s’exposarà, igualment, en el tauler d’anuncis del club, en el qual hauran de constar:

 

1. Les candidatures vàlidament presentades i la seva proclamació, com també els programes electorals de cada candidatura proclamada.

2. L’òrgan o òrgans als quals fa referència l’elecció i el nombre i la naturalesa del llocs als quals afecta, en el supòsit que l’elecció es realitzi pel procediment de llistes obertes.

3. La relació de candidats presentats dins el termini legal, amb indicació de l’òrgan i lloc a què opten i la candidatura a la qual pertanyen, en el supòsit que l’elecció es faci pel procediment de llistes obertes.

 

ARTICLE 48

1. S’admet el vot per correu, sempre que en el sobre consti el remitent, i dins d’aquest, una sol·licitud d’exercir el dret a vot, la signatura del votant, la fotocòpia del carnet de soci, fotocòpia del NIF i un altre sobre tancat amb la papereta del vot, sempre que arribi abans de començar l’escrutini.

2. El vot per correu ha d’arribar en un sobre certificat a la seu del club.

3. La papereta estarà datada d’acord amb el calendari electoral que s’estableix i amb imprès normalitzat.

 

ARTICLE 49

1. Abans d’iniciar-se la votació, el president de la comissió electoral proposar

l’assemblea la constitució de la mesa electoral, la qual ha d’estar formada per un nombre senar de membres, amb un president, un secretari i un vocal, com a mínim.

La proposta de composició de mesa es farà en una votació ordinària, i és

suficient la majoria simple. De no acceptar-se la proposta, s’obrirà un termini de 30 minuts, durant el qual els socis assistents a l’assemblea general podran

presentar candidatures completes per a la mesa electoral, avalades, com a mínim, pel 15% del total dels socis. Els socis no poden avalar més d’una candidatura.

2. La mesa electoral durà a terme, des del moment de la seva constitució, la

direcció del club, ha de complir i fer complir la Llei de l’Esport, el Decret 147/1997 en tant no contravingui aquesta norma i aquests Estatuts. La mesa

electoral ha d’interpretar, en els casos de dubte, el que estableixen els Estatuts.

3. La mesa ha de dirigir, impulsar, ordenar i moderar els debats, ha de vetllar en tot moment, per la bona marxa de l’assemblea i de les votacions, ha de comprovar la condició de soci de qui vol emetre el vot i ha de resoldre els dubtes que es presentin sobre l’acreditació d’aquesta condició, sobre la validesa dels vots emesos o sobre qualsevol altre assumpte relatiu al procés de votació.

4. Una vegada finalitzada la votació, la mesa electoral procedirà a introduir els vots per correu en l’urna. A continuació, realitzarà l’escrutini dels vots, anunciarà els resultats i proclamarà la candidatura que hagi obtingut més vots.

5. Els acords en el si de la mesa electoral s’efectuaran per majoria simple dels membres presents. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.

 

ARTICLE 50

1. Correspon al president, en nom de la mesa electoral, obrir, dirigir, suspendre i aixecar la sessió, autoritzar l’ús de la paraula i, d’acord amb les peticions d’intervenció, fixar-ne el nombre i la durada. També, abans de cada votació, exposarà amb claredat els termes de la proposta sotmesa a votació.

2. El president podrà cridar a l’ordre i, si s’escau, retirar la paraula si les intervencions s’allarguen excessivament, es desvien de l’objecte del debat, emeten expressions ofensives per al club, els membres o qualsevol institució,

entitat o persona, o que, de qualsevol altra manera, alterin l’ordre i obstaculitzin el bon desenvolupament de l’assemblea.

 

ARTICLE 51

1. El secretari de la mesa ha d’aixecar acta de la sessió, i recollir el resum de les intervencions, els acords adoptats i les votacions produïdes, i indicar-ne els resultats.

2. En cas d’absència del president, el secretari n’ha d’exercir les funcions amb les mateixes atribucions.

3. L’acta ha d’estar aprovada per la mesa electoral i, un cop finalitzada l’assemblea, l’han de signar tots els components. L’original de l’acta ha de restar en els arxius del club i se n’han de fer tres còpies, que s’han de trametre a la Federació de Futbol de les Illes Balears a la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears i a la comissió d’esports del Consell Insular de Menorca.

4. Els vocals han de contribuir a la bona marxa de la sessió, i s’han d’ajudar el president i el secretari en el desenvolupament de les seves funcions.

 

ARTICLE 52

Tenen veu, però no vot, en la mesa electoral, els interventors de cada candidatura, del Govern de les Illes Balears i del Consell de Menorca.

 

 

POTESTAT DISCIPLINÀRIA ESPORTIVA

 

ARTICLE 53

Se entén per potestat disciplinària esportiva la facultat d’investigar i, si s’escau, imposar sancions als subjectes que intervinguin en l’organització esportiva en ocasió d’infraccions de les regles del joc o la competició i de les normes generals esportives, inclòs l’àmbit electoral.

 

ARTICLE 54

Són infraccions de les regles del joc o de la competició les que especifiqui la Federació de Futbol de les Illes Balears la qual establirà un sistema de sancions proporcional al d’infraccions tipificades.

ARTICLE 55

Són infraccions de les normes de la conducta i la convivència esportives les accions o les omissions tipificades, amb caràcter general, en el capítol IV del Títol XII de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears i les que la federació Balear de Futbol determini en els seus estatuts i reglaments.

 

ARTICLE 56

El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR exerceix la potestat disciplinària esportiva sobre els seus socis i les seves sòcies o associats i associades, esportistes, tècnics i tècniques, directius i directives i administradors i administradores, d’acord amb el procediment establert en el Capítol VII de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears.

 

ARTICLE 57

La junta directiva del club és l’òrgan competent per iniciar el procediment disciplinari i, l’assemblea general, l’òrgan competent per resoldre’l.

 

 

ELS RECURSOS

 

ARTICLE 58

Els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans electorals dels clubs esportius, s’interposaran davant el comitè d’apel·lació de la federació balear corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat.

 

ARTICLE 59

Contra els actes i les resolucions que adoptin els òrgans competents del club en l’exercici de la potestat disciplinària esportiva es poden interposar els recursos establerts en el Capítol IX de Títol XII de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears.

 

ARTICLE 60

Els recursos contra les resolucions dictades pels comitès d’apel·lació de les federacions esportives de les Illes Balears en l’àmbit de la seva competència revisora en matèria electoral, disciplinària esportiva i competitiva, s’interposaran davant el Tribunal Balear de l’Esport en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord objecte de recurs o des que el recurs inicial s’hagi d’entendre desestimat tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa dins del termini establert.

 

ARTICLE 61

La impugnació dels actes i els acords de caràcter associatiu dels òrgans de govern i representació del club que no estiguin afectats a les matèries relacionades amb la disciplina esportiva, amb la competició o amb la matèria electoral s’han d’impugnar davant de la jurisdicció ordinària.

 

 

RÈGIM ECONÒMIC DEL CLUB

 

ARTICLE 62

1.El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR resta sotmès al règim de pressupost i patrimoni propis i a les normes econòmiques que estableixen les disposicions del Decret 147/1997 i les del Pla General de Comptabilitat, com també als principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l’entitat.

2. Així mateix, haurà de dur al dia, com a mínim, un llibre diari de comptabilitat, el inventari, els balanços i els comptes anuals, i, si s’escau, el llibre registre de títols de deute o de la part alíquota patrimonial dels membres de la junta directiva.

 

ARTICLE 63

1. Tots els ingressos del club, inclosos els beneficis obtinguts en manifestacions esportives, s’hauran d’aplicar íntegrament al desenvolupament de l’objecte social.

2. Sota cap concepte, es pot efectuar un repartiment de beneficis entre els socis.

 

ARTICLE 64

1. El CLUB ESPORTIU D’ALAIOR podrà gravar i alienar els seus béns immobles, demanar un préstec de diners i emetre títols transmissibles representatius de deute o de la part alíquota patrimonial sempre que acompleixin tots els requisits següents:

a) Que les operacions siguin autoritzades per dos terços dels membres presents en l’assemblea general extraordinària.

b) Que els actes esmentats no comprometin de manera irreversible el patrimoni de l’entitat o de l’activitat esportiva que constitueix el seu objecte social. Per justificar correctament aquest requisit pot exigir-se el corresponent dictamen econòmic actuarial, sempre que el sol·liciti, almenys, el 5% dels socis.

2. La junta directiva podrà assumir o acomplir els compromisos econòmics mentre la quantia no excedeixi del 20% del pressupost del club, per a la qual cosa no és necessària la convocatòria d’assemblea general extraordinària.

 

ARTICLE 65

1. Els títols de deute o part alíquota patrimonial que el CLUB ESPORTIU D’ALAIOR emeti seran nominatius.

2 . Els títols s’han d’inscriure en un llibre que es durà a aquest efecte, en el

qual s’anotaran les transferències successives.

3 En tots els títols ha de constar el valor nominal, la data d’emissió i, si s’escau, el interès i el termini d’amortització.

4. En cap cas, no poden autoritzar-se emissions de títols alliberats.

5. La Direcció General d’Esports supervisarà les condicions d’emissió de títols de deute o de part alíquota patrimonial abans que els aprovi l’assemblea general. Si, examinades les condicioni d’emissió, s’hi constata infracció de la legalitat vigent, la Direcció General d’Esports tornarà la proposta d’emissió al club. Un cop resolta la infracció, haurà de presentar-se una altra vegada a l’esmentada Direcció General perquè l’examini.

 

ARTICLE 66

1. Els títols de deute només podran ser subscrits pels socis, i el fet de posseir-los no representa tenir cap dret especial damunt aquests, excepte pel que fa a la percepció d’interessos que estableix la legislació vigent.

2. Els títols de part alíquota patrimonial només podran ser subscrits pels socis.

3. Si l’adquisició de soci es supedita a la possessió dels esmentats títols, el CLUB ESPORTIU D’ALAIOR no podrà ser declarat d’utilitat pública.

En cap cas, els títols no donen dret a la percepció de dividends o beneficis.

4. Els títols de deute o de part alíquota patrimonial seran transferibles en les condicions que en cada cas estableixi l’assemblea general.

 

 

EL REGISTRE

 

ARTICLE 67

La inscripció i la baixa en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears es regirà per l’establert a la Llei de l’esport de les Illes Balears, pel Decret 147/1997, de 21 de novembre i pel Decret 23/1984, de 22 de març, en tant no contravinguin la Llei esmentada.

 

 

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CLUB ESPORTIU D’ALAIOR

 

ARTICLE 68

Són causes de dissolució del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR:

a) L’acord dels socis adoptat en assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte.

b) La impossibilitat manifesta de dur a terme la finalitat del club.

c) La no participació del club durant dos anys consecutius en competicions esportives oficials.

d) L’acord dels socis adoptat en assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte, per majoria absoluta dels socis, en la qual s’acordi la fusió o absorció del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR.

En el cas de l’absorció, la dissolució serà només del club absorbit.

e) La pèrdua total i irrevocable del patrimoni del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR.

 

ARTICLE 69

La dissolució del CLUB ESPORTIU D’ALAIOR obri el període de la liquidació. En aquest període, el CLUB ESPORTIU D’ALAIOR conserva la seva personalitat jurídica, i s’hi aplicaran totes les normes que fixa la Llei de l’esport de les Illes Balears i el Decret 147/1997 i aquests Estatuts, en tant no contravinguin la Llei esmentada.

 

ARTICLE 70

1. Amb l’obertura del període de liquidació, cessaran dels seus càrrecs els membre de la junta directiva. Els que siguin membres de la junta directiva es convertiran en liquidadors, excepte que, per decisió de l’assemblea general, se’n designin d’altres.

En el cas que l’òrgan de representació coincideixi amb l’òrgan d’administració , podrà haver-hi liquidador únic.

2. En cas de mort, cessament o incapacitat del liquidador únic, de tots els liquidadors solidaris, d’algun dels liquidadors que actuïn conjuntament o de la majoria dels liquidadors que actuïn col·legiadament, sense que hi hagi suplents, qualsevol liquidador, soci o persona amb interès legítim, podran sol·licitar la convocatòria d’assemblea general per nomenar els nous liquidadors.

3. Si l’assemblea convocada a l’efecte del que preveu el punt anterior no nomena els liquidadors, qualsevol persona interessada podrà sol·licitar la seva designació a la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears.

 

ARTICLE 71

1. Llevat que els Estatuts disposin el contrari, els liquidadors podran exercir el càrrec per un temps màxim d’un any.

2. Els liquidadors podran ser separats del càrrec per acord majoritari de

l’assemblea general, encara que aquest punt no consti en l’ordre del dia.

 

ARTICLE 72

1. En un termini de dos mesos, a comptar des de l’obertura del temps de liquidació, els liquidadors formularan un inventari i un balanç del club, amb referència al dia en què es va adoptar l’acord de liquidació.

2. Si la liquidació s’allarga més d’un any, es convocarà junta general en la que

s’informarà amb exactitud sobre l’estat del procés de liquidació.

 

ARTICLE 73

Correspon als liquidadors del club:

1. Tenir cura del patrimoni del club i dur-ne la comptabilitat.

2. Concloure les operacions pendents i realitzar les que siguin necessàries per a la liquidació del club.

3. Percebre’n els crèdits i pagar les deutes del club.

4. Alienar els béns del club.

5. Comparèixer en els processos judicials que es suscitin i concertar transaccions i arbitratges, quan siguin d’interès per al club.

6. Revertir l’actiu resultant a la federació balear corresponent a la modalitat esportiva a la qual el club estigui adscrit amb caràcter principal.

 

ARTICLE 74

Els Estatuts podran establir a favor d’un o més socis el dret que, de la quota resultant de la liquidació del club, les siguin restituïdes les aportacions no dineràries realitzades, o mitjançant el lliurament d’altres béns del club, si subsisteixen en el patrimoni del club, d’acord amb el valor real que tinguin en aprovar-se la dissolució del club.

En aquest cas, els liquidadors hauran d’alienar primer els altres béns socials i, un cop pagats els creditors, procedir a la restitució de la quota resultant a aquests soci.

 

ARTICLE 75

1. La dissolució del club s’elevarà a escriptura pública en la qual els liquidadors manifestaran que s’ha procedit al pagament dels creditors i al balanç final de la liquidació.

2. La dissolució del club s’inscriurà en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

 

 

DRET SUPLETORI

 

ARTICLE 76

En tot el que no se prevegi en aquests Estatuts regiran les disposicions de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i la resta de disposicions reglamentàries en tant no contravinguin la Llei esmentada.

Per la Junta Gestora constituent. ( Signatura dels socis fundadors )

 

EL PRESIDENT, EL VICEPRESIDENT,

(signatura) (signatura)

Nom i Llinatges:________________ Nom i Llinatges: __________________

DNI. núm. ____________________ DNI. núm. ______________________

 

EL TRESORER, EL SECRETARI,

(signatura) (signatura)

Nom i Llinatges:________________ Nom i Llinatges: __________________

DNI. núm. ____________________ DNI. núm. ______________________

 

EL/ELS VOCALS

(signatures)

Nom i Llinatges:________________ Nom i Llinatges: __________________

DNI. núm. ____________________ DNI. núm. ______________________